در سالِ 1972 به توصیة «کمیسیونِ اسنادِ تاریخیِ هند» (Indian Historical Record Commission)  برایِ حفاظت از میراثِ غنیِ دهلی به شکل‌هایِ: سند، نقشه، نسخه‌خطّی، کتابِ  نایاب و غیره...
به مناسبتِ 14 اوت،روزِ تاسیسِ پاکستان نمایشگاهی از تصاویر و اسنادِ تاریخیِ نایاب مربوط به تاسیسِ پاکستان در شهرِ لاهور برگزار شد. این نمایشگاه از سویِ «بخشِ اسناد و...
نقاشی قدیمی از صحافی ایرانی به نقل از راهنمای کتاب، س14، ش7-8      
از سویِ انجمنِ رفاهیِ بانوانِ سِدره در حیدرآباد دکّن، هندوستان(Sidra Women’s Welfare Society Hyderabad  ) همایشِ بین‌المللیِ دوروزه با عنوان «خدمات دائره المعارف العثمانیه فی...
از سلسله مجموعه نسخ خطی اسماعیلیان نزاری کتاب مطالع الشموس فی معرفة النفوس تالیف شهاب الدین ابو فراس المینقی با تحقیق، ترجمه و شرح دکتر علی اکبر ضیائی منتشر شد....
فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر»، سالِ چهاردهم، شماره اوّل، بهار 1397 از سویِ انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگی ، ویژه شبه قارّه منتشر شده است:  سخن سردبیر/  کاوه خورابه...
در ماه می 2018 در غالب انستی تیوت در شهرِ دهلی، نمایشگاهی از نسخه‌هایِ خطّی و کتاب‌هایِ نادر برگزار شد. برخی از نوادراتِ به نمایش گذاشته شده:  نسخة ترجمه شده ای از...
ضمیمۀ فصلنامۀ گزارش میراث (دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 76 – 77 (پیاپی ضمیمه: 10)) پاییز و زمستان 1395  با عنوان مآثر میرزا محمد شفیع (سندی از انتحال ادبی در عصر صفوی) اثر مطیع بن...
آرشيو

مذكرة الأسبوع

IMAGE خطای راهبردیِ خریداران نسخ خطی

یکی از شعارهایی که مکرر از مسؤولان کتابخانه ها و مراکز دارای نسخ خطی، در مصاحبه ها و گزارش ها، فراوان، شنیده...

المطبوعات الجدیدة