کد مطلب : 4725
الزيارات: 4349
اخبار » مقالات

نام‌وری محمد گلندام در پژوهش های حافظ شناسی بواسطۀ مقدمه ای است که وی بر دیوان حافظ نگاشته و اشاره کرده که در مجالس درس قوام الدین عبدالله مصاحب حافظ بوده و از وی خواسته تا شعرهایش را در دیوانی گرد آورد ولی حافظ این امر را به عهدۀ تعویض می افکنده تا پس از درگذشت حافظ به سال 792ق، خود گلندام به گردآوری دیوان وی پرداخته است.

گویا نخستین کسی که اصالت نام محمد گلندام/ گل اندام را در ضمن مقدمه جامع دیوان حافظ مشکوک دانسته استاد محمد قزوینی است. ایشان بر پایه قرائنی احتمال داده اند که شاید نام گلندام، الحاقی توسط یکی از متاخران باشد. اما بعدها قرائنی به دست آمد که نشان داد محمد گلندام یک شخصیت تاریخی بوده و دلیلی نداریم که نام وی را در دیباچه جامع دیوان، الحاقی بشماریم.

این مقاله نگاشته علی صفری آق قلعه است که در یادنامۀ استاد فقید دکتر رشید عیوضی با عنوان «پیر گلرنگ» منتشر شده است که به اهتمام محمد طاهری خسروشاهی از سوی نشر  کتابخانۀ تخصصی ادبیات به چاپ رسیده است.

دریافت مقاله