کد مطلب : 716
الزيارات: 2261
اخبار » مقالات

با وجود اينكه فاضل هندي در اواخر عصر صفوى مى زيسته و مورّخان و كتاب شناسان برجسته اى چون ميرزا عبدالله افندى صاحب رياض العلماء با او معاصر بوده اند، امّا متأسفانه فهرست دقيقى از نوشته هاى وى دراختيار نيست.

شمارى از آثارى كه به وى منسوب شده، با ترديدهاى جدى روبروست. از اين رو، برخى نوشته هايش را تا هشتاد عنوان و عدّه اى نزديك به 150 اثر انگاشته اند، امّا آنچه در منابع كتابشناسى و فهارس نسخ خطى به طور يقينى آمده، به چهل عنوان نمى رسد. البته بديهى است اطلاعات منتشره دربارۀ نسخ خطى قطعى نيست و سالانه نسخ خطىِ بسيارى شناسايى و فهرست مي شوند.

علي اوجبي در شماره 74 كتاب ماه فلسفه در مطلبي با عنوان«عون إخوان الصفاء علي فهم كتاب الشفاءاثر فاضل هندى» به معرفي شرح حال و آثار فاضل هندي پرداخته است.

متن كامل اين مقاله را در فايل پايين مطالعه كنيد.دريافت فايل