کد مطلب : 1332
الزيارات: 1187
اخبار » اخبار وسط

«مقدمه ای بر رؤیاشناسی تاریخی؛ مطالعه موردی: تصحیح انتقادی رساله منامیه»، پژوهشی است تاریخی در موضوع خواب.

کتاب حاضر پژوهشی است در زمینه «رویا شناسی تاریخی». تعبیری که برای نخستین بار در این کتاب به کار رفته و ناظر بر دو معنی است: رؤیا شناسی تاریخی با محوریت رؤیا و تاریخ رؤیا شناختی با محوریت تاریخ.

رساله منامیه ابوالقاسم راز شیرازی و شرح آن به قلم جلال الدین محمد مجد الاشراف که به عنوان مطالعه موردی در پژوهش حاضر برگزیده شده اند در زمره اسناد مهم و درجه اولی هستند که به روشنی از بعضی کارکردهای سیاسی و فرهنگی خواب و خوابگزاری در عصر قاجار پرده بر می دارند.

رساله منامیه خوابی است که شیخ زین العابدین مجتهد مازندرانی درباره ناصرالدین شاه قاجار دیده است که به پیروزی وی بر دشمنی از اهل سنت – شیخ عبیدالله کرد- تعبیر شده است.

فهرست مطالب کتاب به این قرار است:

مقدمه

نشانه‌های اختصاری

رساله منامیه

شرح رساله منامیه

پیوست: شرح اعلام رساله منامیه

فهرست منابع و ماخذ

نمایه

از رساله منامیه و شرح پیوست آن نسخ گوناگونی وجود دارد:

نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 3576/2

نسخه کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران به شماره 427/3

نسخه کتابخانه آستانه شاهچراغ شیراز به شماره 653/3

نسخه کتابخانه آستانه شاهچراغ شیراز به شماره 2051/1

نسخه کتابخانه آستانه شاهچراغ شیراز به شماره 617/4

نسخه کتابخانه آُتان قدس رضوی مشهد به شماره 9333

که در این کتاب نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اساس قرار گرفته است.

از حاشیه و پیوست رساله منامیه نیز نسخ خطی ذیل مورد استقاده قرار گرفته است:

نسخه دانشکده الهیات دانشگاه تهران به شماره 427/4

نسخه کتابخانه شخصی دکتر مفتاح به شماره 844

نسخه کتابخانه شاهچراغ به شماره 2051/2

مقدمه ای بر رؤیاشناسی تاریخی؛ مطالعه موردی: تصحیح انتقادی رساله منامیه به تصحیح و تحقیق داریوش رحمانیان و زهرا حاتمی در سال 92 از سوی پژوهشکده تاریخ اسلام در 166 صفحه منتشر شده است.