کد مطلب : 1811
05 آذر 1393 - 16:39
تعداد بازدید : 10715 بار
» بدون مجموعه

هدف: شناسایی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین در نیمۀ دوم قرن سیزدهم در ایران براساس محتوا و شکل نکاح‌نامه‌ها.روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهش پس‌از استنساخ و بازخوانی...
نسخه های خطی، میراث مکتوب بشر از ابتدا تا زمان رواج صنعت چاپ است. این نسخه ها علاوه بر اینکه به دلیل قدمت و ویژگیهای هنری ارزشمندند، به علت محتوا و مطالب هم که معرف...
بیان مسئله: نگاره‌ها سوای بازنمایی افراد و حالت‌ها و رویدادها، نمادها و تمثیل‌های بسیار کهنی را نیز با خود حمل می‌کنند که برای فهم معنای آنها به شناخت تاریخ...
مثنوي لیلی و مجنون قاسمی حسینی گنابادي (د.982 (در سال 1393 به تصحیح اینجانب منتشر شده است. دانشجویان محترمی با داعیۀ شرح ابیات، ده صفحه نقد بر این کتاب نوشته اند. این...
چنانکه دارندهِ نسخه، در آغاز این نسخه اشاره کرده، «مجموعه نفیسی است که در سال 1114ق. [و] در طیّ ادوار مقداری از اوراقِ آن ساقط شده، و علاوه بر آن پاره ای مطالب، بعضی...
تذکره نویسـى در شـبه قاره از دیربـاز موردِتوجـه همـگان بوده اسـت. لباب الألبـاب (تألیـف: حـدود 617ق./1220م.) اولیـن تذکـرة به دسـت آمده دربـاره شـعراى فارسـى گوى اسـت...
منظره‌نگاری ایرانی با حضور تأثیرگذار خود اگرچه در نگاه عمومی بخشی از بافت‌روایی و در ارتباط با متن مصور به نظر می‌رسد، اما از نگرشی ویژه به طبیعت برخوردار است و...
الحمد لله وحده، وبعد.. صورة من الجزء المفقود من سير أعلام النبلاء للذهبي، والتي تحتفظ به المكتبة الخليلية بالهند. وهذا الجزء يعود إلى نسخة خِزانة کتب المدرسة...
نستعلیق و تشعیر دو عنصر هم‌نشین در کتاب‌آرایی محسوب می‌شوند. شروع تقریبی این دو هنر در یک برهۀ تاریخی و کاربرد مکرر آن‌ها در کنار یکدیگر از عواملی است که پرداختن...
از خوش اقبالی ماست که دورۀ تفسيری معتزلی به قلم يکی از مهمترين نمايندگان مکتب معتزله در سدۀ پنجم قمری خراسان امروزه در اختيار ماست و ما را با پيشينه تفسير معتزلی از...
پژوهش حاضر، در کنار ارزش نسخه‌شناسی قرآن، به مطالعه بصری صفحات افتتاح مجموعه‌ای از قرآن‌های محفوظ در آستان قدس رضوی از سده‌ 6 تا 9 هجری با هدف تأکید بر صفحه...
هنگامِ مطالعه برخی از متونِ فارسیِ تصحیح شده در پاکستان (هندوستان قدیم) تشابهِ نامِ «محمّد اقبال»برخی اوقات این اشتباه را ایجاد می‌کند که محمّد اقبال – شاعرِ شهیرِ...
شهرتِ علمیِ سرزمینِ اُوچ از «مدرسه فیروزیه» آغاز می‌شود که در دوره سومروها (424-752هجری) در شبه‌قارّه تاسیس شده بود و در دوره ناصرالدّین قباچه (دورِ حکومت: 607-625هجری) در...
مصحف ارزنده، یکی از قرآن‌های ترجمه‌شده و مشتمل بر نیمی از قرآن است که به‌تازگی با شمارة ۳۹۷۹۵ به مجموعه‌نسخه‌های خطی در کتابخانة ملی افزوده شده است. در این...
به‌سبب شرایط نامناسب تاریخی، سیاسی و اجتماعی، بسیاری از نسخه‌های معتبر آثار ادبی ازجمله دیوان برخی از شاعران در طول تاریخ از بین رفته است؛ به همین سبب می‌توان از...
چَندی داس معروف به محمّد هادی کامورخان از خطّاطانِ معروفِ دوره اورنگ زیب عالم‌گیر بود. هندوهایی بود که بعدها به اسلام مشرّف  شد. خطّاطی برجسته بود و شاگردِ...
اسناد تاریخی بسیاری از گذشتگان باقی مانده است. این اسناد اطلاعات ارزشمندی به‌دست می‌دهند. یکی از این اسناد، نقاشی ناصرالدین شاه قاجار از وزیر خویش، فرخ خان...
شیخ سعدالله متخلّص به شیخی و مشهور به شیخی سَنبَلی است. (1000- 1057 هجری) شاعر، تذکره نویس و عارف در هندوستان. پدرش –شیخ ابدال سَنبَلی این شاه معزّالدّین (وفات: 1020 هجری/...
دکتر سیّد ارشد حسین (1945-2002) در شهرِ شاه‌جهان‌پور در ایالتِ اُتّرپَرَدیش هندوستان به دنیا آمد. در کودکی فارسی و عربی را آموخت. «گلستان و بوستان» را نزدِ پدرش آموخت که...
فرهنگِ «تحفة السعادت» فرهنگِ فارسی است که در 916 هجری در هندوستان تالیف شده است. درباره مولف چندان اطلّاع نداریم. نامِ اصلیِ وی محمود و نامِ پدرش شیخ ضیاء بوده است....
مجلّة «معارف» به زبانِ اردو هر ماه از سویِ «مجلسِ دارالمصنّفینِ شبلی آکادمی» (شهرِ اَعظم‌گَر، هندوستان) منتشر می‌شود. در این شماره دسامبر 2018 ( جلد 202، عدد 6)...
آرشيو