کد مطلب : 4882
21 فروردين 1396 - 08:39
تعداد بازدید : 3170 بار
اخبار » مقالات

کتابشناسی دکتر منوچهر ستوده با اندکی تغییر در مجلۀ بخارا، شماره 93، سال 1392منتشر شده است.

معرفی60عنوان کتاب در102 مجلد،(اعم از تألیف‌و‌تصحیح‌و ترجمه) در26000صفحه و254 عنوان مقاله و اشارات در 2046 صفحه و مجموعاً در28046 صفحه و48 عنوان رساله فوق لیسانس و دکتری به راهنمایی استاد منوچهر ستوده)

 

1) كتابها:

(تألیف، تصحیح،ترجمه).

 

1332    1) فرهنگ گیلكی/ با مقدمه ابراهیم پورداود. تهران: نشریه انجمن ایرانشناسی،چهارده+272ص+ 3صفحه تصویر.

1335    2) گوهرنامه/(تألیف محمدبن منصور)، تصحیح منوچهر ستوده، تهران: فرهنگ ایران زمین، ج4،ص 185-302.

            3) فرهنگ‌كرمانی/ تهران: فرهنگ ایران زمین،6+212ص. (انتشارات ش4).

            4) فرهنگ بهدینان/ گردآوری جمشید سروش سروشیان؛با مقدمه ابراهیم پورداود؛ به كوشش منوچهر ستوده، فرهنگ ایران زمین،نشریه شماره 3، 219ص.

* چاپ سوم، 1370، دانشگاه تهران، 218+28+8ص. (انتشارات ش1646).

1340    5) نصف جهان فی تعریف الاصفهان/ تألیف محمد مهدی بن محمد رضا الاصفهانی؛ به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده.اصفهان: كتابفروشی تأئید ـ تهران: امیركبیر،1340. ع+372 ص.

            6) فارسی برای انگلیسی زبانان/ كتاب اول، تهران: مركز

مطالعه تمدن و فرهنگ ایران وابسته به دانشكده ادبیات و علوم انسانی، 182ص.

* چاپ 4.تهران، 1354.

            7) حدود العالم من المشرق الی المغرب/ كه به سال 372 هجری قمری تألیف شده است/ به كوشش منوچهر ستوده. تهران: 255+10ص. (انتشارات ش727).

* چاپ دوم، تهران: طهوری:1362. 252+10ص. (زبان و فرهنگ ایران،ش98).

1341    8) مهمان نامه بخارا/ تاریخ پادشاهی محمد خان شیبانی/ فضل الله‌روزبهان خنجی. به اهتمام منوچهرستوده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ش140،402+34ص.

* چاپ دوم ،1355.

1342    9) جغرافیای اصفهان/ جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر/ به قلم میرزا حسین پسر محمد ابراهیم تحویلدار اصفهانی، بكوشش منوچهر ستوده، تهران: دانشگاه تهران، دانشكده ادبیات، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی،147ص.جدول. (انتشارات ش10،دفترهای مونوگرافی ش3).

            10) فرهنگ سمنانی ـ سرخه ای ـ لاسگردی ـ سنگسری ـ شهمیرزادی/ ج 1، تهران: دانشگاه تهران: 427+16ص.(انتشارات ش883).

1344    11) فارسی برای انگلیسی زبانان/ كتاب دوم، تهران: دانشگاه تهران، 151+8ص.(انتشارات ش1025).

            12) احیاء الملوك/ شامل تاریخ سیستان از زمان سلطنت شاه علی‌‌تا سال هزار و بیست و هشت هجری قمری،ازشاه حسین بن غیاث الدین‌محمد، به اهتمام منوچهر ستوده. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 617+ 47ص. مصوّر. (انتشارات ش232- مجموعه متون فارسی،ش35).

1345    13) عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات/ محمد بن محمود طوسی ـ به اهتمام منوچهر ستوده ـ طهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1345ش، 711ص. (انتشارات ش266ـ مجموعه متون فارسی، ش 27).

            14) قلاع اسماعیلیه در رشته كوههای البرز/ تهران: دانشگاه تهران،196+8 ص+ 70گراور، (انتشارات ش 109ـ گنجینه تحقیقات ایرانی، ش 45.)

* چاپ دوم، تهران: كتابخانه طهوری، 1362، 196+8ص.(زبان و فرهنگ ایران، ش99).

1347    15) تاریخ گیلان و دیلمستان/ تألیف ظهیرالدین‌بن- نصیرالدین مرعشی؛ با تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده.تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 606ص.(انتشارات ش46ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران،ش15).

* چاپ دوم، تهران: انتشارات اطلاعات، 1364،556+9ص.

1348    16) تاریخ رویان/ تألیف مولانا اولیاء الله آملی. تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 284ص.(انتشارات ش 64- منابع تاریخ و جغرافیای ایران، ش22).

1349    17) تاریخ گیلان/ وقایع سالهای 1038-923هجری قمری/ تألیف ملا عبدالفتاح فومنی گیلانی، به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران: بنیاد فرهنگ ایران،384+23ص. (انتشارات ش 92 ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران،ش31).

            18) از آستارا تا استارباد/ آثار و بناهای تاریخی گیلان بیه پس/ ج1،بخش1، تهران: انجمن آثار ملی، 65+589ص (انتشارات ش70).

* چاپ دوم، تهران: آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،1374(گنجینه ایران ش11ـ70).

1351    19) ازآستارا تا استارباد/ شامل آثار و بناهای تاریخی گیلان بیه پیش/ ج2، تهران: انجمن آثار ملی، 60+780ص،(انتشارات ش89).

* چاپ دوم، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،ش89 (گنجینه ایران ش12)، 1374.

1352    20) تاریخ مازندران/ تألیف ملا شیخعلی گیلانی؛ تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 142+17ص. (انتشارات ش172ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران،ش59).

            21) تاریخ خانی/ تألیف علی بن شمس الدین بن حاجی‌حسین لاهیجی. تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 462ص، (ش166).

1353    22) هفت كشور/ از مؤلفی ناشناخته. تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 174ص،(انتشارات ش191).

1354    23) از آستارا تا استارباد/ شامل اسناد تاریخی گرگان/ ج6،گردآوری منوچهر ستوده و مسیح ذبیحی. تهران: انجمن آثارملی، 715+47ص، (انتشارات ش 118).

* چاپ2، 1377،انتشارات ش183، سری گنجینه ایران،ش17.

            24) از آستارا تا استارباد/ شامل اسناد تاریخی گرگان/ج7، به كوشش ستوده و مسیح ذبیحی. تهران: انجمن آثار ملی،28+703ص، (انتشارات ش 119).

* چاپ 2،1377،695ص.

1355    25) از آستارا تا استارباد/ شامل آثار و بناهای مازندران غربی/ ج3. تهران: انجمن آثار ملی، 4+833+8 ص،(انتشارات ش130).

* چاپ دوم، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،1374(گنجینه ایران12 ـ ش130).

1356    26) فرهنگ سمنانی/ امثال و اصطلاحات و اشعار/(مجلد دوم) تهران: وزارت فرهنگ وهنر، مركز مردم شناسی ایران،انتشارات ش16، سی+241ص.

            27) تاریخ خاندان مرعشی مازندران/ تألیف میرتیمورمرعشی،به تصحیح منوچهرستوده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، (انتشارات ش250ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران56)، 39+479ص.

* چاپ دوم. تهران: انتشارات اطلاعات،1364.

1358    28)صیدنه/ تألیف ابوریحان بیرونی؛ ترجمه فارسی نیمه اول قرن هشتم هجری. از ابوبكر بن علی بن عثمان كاسانی؛ به كوشش منوچهر ستوده ـ ایرج افشار. تهران:] سازمان خدمات اجتماعی[،1156+39ص.

1365    29) فرهنگ نائینی/ تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 17+283ص.

1366    30) از آستارا تا استارباد/ شامل بناها و آثار تاریخی مازندران‌شرقی/ ج4، بخش 1و2، تهران: وزارت فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی ـ اداره كل تبلیغات و انتشارات، 7+6+1257ص، دوجلد.

* چاپ دوم،آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،1375 (گنجینه ایران 14ـ ش163).

1367    31) استوناوند/ دژی كه سه هزار و هشتصد سال از عمر آن می گذرد/ گردآوری منوچهر ستوده ،محمد مهریار، احمد كبیری. تهران: مؤسسه فرهنگی جهانگیری،179+11ص. مصور، عكس، شكل،نقشه.

            32) تاریخ بدخشان/تألیف میرزا سنگ محمد بدخشی؛و تتمه‌تاریخ بدخشان/ تألیف میرزا فضل علی بیك سرخ افسر در وقایع سالهای 1068ـ 1325 هجری قمری؛ با تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران: مؤسسه فرهنگی جهانگیری،120+31ص.

            33) تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس/ تألیف محمد ابراهیم كازرونی متخلص به نادری، در زمان محمد شاه قاجار 1250تا 1264 قمری. با تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، تهران: مؤسسه فرهنگی جهانگیری،177+11+19ص. عكس خارج از متن.

            34) سفرنامه بنادر و جزایر خلیج فارس/ از مهندسی ناشناخته. در زمان محمد شاه قاجار 1250تا 1264قمری. با تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران: مؤسسه فرهنگی جهانگیری، 12+122ص.

            35) راهنمای قطغن و بدخشان/ محمد نادر خان، با تصحیح و تحشیه‌منوچهر ستوده. تهران: مؤسسه فرهنگی جهانگیری، 35+406ص،نقشه.

            36) روزنامه سفر گیلان/ دستخط ناصرالدین شاه قاجار، با تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران: مؤسسه فرهنگی جهانگیری، 144+30ص، مصور.

1368    37) آثار و احیاء/متن فارسی درباره فن كشاورزی/ اثر رشیدـ الدین فضل الله همدانی؛ به اهتمام منوچهر ستوده و ایرج افشار. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه‌مك گیل با همكاری‌دانشگاه تهران، 231+5+79+6+ی ص. (مجموعه تاریخ علوم در اسلام ـ ش4).

4-1371 38) جغرافیای تاریخی شمیران/ دوجلد، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی(پژوهشگاه) وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1269+46ص (انتشارات ش671و724).

1375    39) كتابه‌های حرم مطهّر حضرت معصومه علیه‌السلام و حظیره‌های اطراف آن/ قم: كتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 188+23ص،مصور.

            40) ازآستاراتا استارباد/ آثاروبناهای‌تاریخی گرگان/ ج5،بخش2،تهران: آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،1238ص،دوجلد.

1376    41) مجمل رشوند/شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار الموت و نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای1271ـ1276 هـ .ق/ تألیف محمد علی خان رشوند؛ با مقدمه، تصحیح و تحقیق منوچهر ستوده ـ عنایت الله مجیدی، تهران: دفتر نشر میراث مكتوب آینه میراث؛ 415+56ص، (مصور، نمونه، نقشه، میراث مكتوب ش 20ـ تاریخ و جغرافیا،ش6).

1377    42) ظفرنامه خسروی/ شرح حكمروایی سید نصرالله بهادرخان سلطان بن حیدر(1277ـ1244ق) در بخارا و سمرقند/ از مؤلفی ناشناخته، به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، با مقدمه اسماعیل رحمت‌اف،تهران: دفترنشرمكتوب، آینه‌میراث،263ص،(انتشارات ش53،میراث ماوراءالنهر،ش3).

1379    43) از آستارا تا استارباد/ ج8، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، چهل و هشت + 719ص(انتشارات ش212).

1380    44) از آستارا تا استارباد/ ج9،تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،سلسله انتشارات ش226- سری گنجینه ایران،ش 35،421+78 ص.

            45) از آستارا تا استارباد/ ج10،تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،سلسله انتشارات ش236- سری گنجینه ایران،ش36،324+31ص.

            46) تاریخ راقم سمرقندی/ تصحیح منوچهر ستوده، تهران: موقوفات افشار،1378، 250ص.

1383    47) اسناد پادُریان کرملی/ بازمانده از عصر شاه عباس صفوی، تهران: دفتر نشر مكتوب،22+338+6ص.

1384    48) دیوان امیر پازواری/ تصحیح و ترجمه منوچهر ستوده و محمد داودی درزی کلایی. تهران: رنسانس، 368ص.

            49) آثار تاریخی ورارود و خوارزم/ سه جلد – كلیات . تهران: بنیاد موقوفات افشار

1385    50) نامنامه ایلات و عشایر و طوایف/ایران تاریخی و فرهنگی/ جلد اول، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.

*. تکمله مجلد اول، 1393،180ص.

1386    51)چیستان/ امیر بیک حبیبف، برگردان منوچهر ستوده- فرشته مجیدی، تهران: طلایه،112ص.

1388    52) اسناد خاندان خلعتبری/ قم: مجمع ذخائر اسلامی.188ص.

1389    53) البرزکوه/ تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار، 328ص.

1390    54) فهرست اسناد تاریخی مالفجان/ از توابع سیاهکل- گیلان/ از دوره صفویه تا دوره قاجاریه/ به کوشش منوچهر ستوده – علی امیری. قم: مجمع ذخائر اسلامی، 108+44 ص.

            55) ره آورد ستوده /یادداشتهای دکتر منوچهر ستوده/ به کوشش مصطفی نوری. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 516 ص.

56) فهرست اسناد تاریخی روستای چینیجان رودسر/ به کوشش منوچهر ستوده –علی امیری، قم: مجمع الذخائر اسلامی.

1391    57) اسناد گزارش های پراکنده حکام ولایات ایران/         مربوط به دربار قاجاریه/ به کوشش منوچهر ستوده- علی امیری. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. 206ص.

1393    58) زبان مردم طهران/ به سعی اسدالله کفافی.  پایان نامه به راهنمایی منوچهر ستوده، تهران: کتاب رهنما، 592ص

 

2) مجله ها

57-1332           59) فرهنگ ایران زمین/ بنیاد گذاران: دانش پژوه، ستوده،مقربی، زریاب خوئی، افشار، تهران: 1332-1375(29دوره)

 

3)مقاله‌ها، مقدمه‌ها به فارسی:

1315    60) مطالعات تاریخی و جغرافیائی . مسافرت به قلعه الموت تعلیم و تربیت،س6 ش6 (شهریور 1315) ص436ـ443.

1322    61) آتش. نشریه انجمن رازی دبیرستان شرف. ش1(بهمن1322).

1323    62) بادهای گیلان. تهران: ایران كوده، ش3 (مرداد 1314 یزدگردی)ص 22ـ23.

* نشریه انجمن ایرانشناسی( جشن سده) به اهتمام  ابراهیم پورداود، ص 117.

            63)ما را چگونه می‌بینند. نشریه انجمن رازی دبیرستان شرف.ش2 (فروردین 1323)ص17-14

1324    64) نمایش عروسی در جنگل ( مازندران). یادگار،ج1ش8 (فروردین 1324)ص41ـ43.

            65) كشتی‌گیری درگیلان. مجله‌ماد، ش1(شهریور 1324)ص24-27.

            66) قلعه شمیران. روزنامه پند، ش 48(22تیر1324) ص3.

            67) آتش افروزی در نزد مردمان شمال ایران. انجمن ایرانشناسی ـ جشن سده. نشریه شماره2(بهمن 1324خ) ص84-90.

1325    68) ماهیهای دریای خزركه نام گیلكی دارند. مجموعه انجمن ایرانشناسی، نشریه شمارۀ 4،ص112ـ121.

            69) دولاب. مجموعه انجمن ایرانشناسی، ش1 ،ص 111-107.

1328    70) قصران ری. یادگار، ج5ش10(خرداد 1328)ص55-64.

1331    71) البرز. مهر، س8 ش2(اردیبهشت 1331)ص113-117و ش3(خرداد1331)ص162-165و ش4(تیر1331)ص230-233.

            72)‌ قلعۀ‌گرد‌کوه.‌مهر،‌س8 ش6(شهریور1331)ص339ـ343 و ش7 (مهر1331) ص 484-490.

1332    73) ترانه های گیلان. فرهنگ ایران زمین، س1ش1(1332)، ص 41ـ56 و 271- 286.

            74) امثال گیلكی. فرهنگ ایران زمین، ج1 ش4، (1332) ص 363- 374.

1333    75) امثال سمنانی. فرهنگ ایران زمین. س2ش1(1333) ص80- 92.

            76) جدول تطبیق سالهای مسیحی و هجری قمری. ازكتاب ولسلی هیگ. ترجمه‌مقدمه از منوچهر ستوده.  فرهنگ ایران زمین. ج2ش1(1333) ص293ـ 328.

1334    77) رساله لغات«فرس قدیم» اهالی رامند. با مقدمه و تطبیق منوچهر ستوده. فرهنگ ایران زمین، ج3ش1(1334)ص 22ـ77.

            78) قلعه الموت(بلده اقبال). فرهنگ ایران زمین، ج3ش1(1334) ص 5ـ21.

1335    79) قلعه نور. یغما،س9 ش3 (خرداد1335) ص 116ـ 133 و ش4 (تیر 1335) ص159ـ167.

            80) سپهسالار ارنگه. مردم شناسی، س1ش1( آبان 1335) ص 36ـ39.

1337    81) ترجمه‌غرور و تعصب.]نقد كتاب[سخن، س9ش8 (آذر 1337)،ص 812ـ 815.

            82) هفت اقلیم. سخن. س9ش11/12 (اسفند 1337) ص 1133ـ 1139.

            83) خوئینی( یكی از لهجه‌های آذری). فرهنگ ایران زمین.ج6ش6 (زمستان 1337) ص 324ـ 327.

            84) مقدمه بر كتاب كنز الاسرار امیر پازواری، تهران: خاقانی، ص 7+160+17.

1338    85)درباره‌كتابهای‌درسی. راهنمای‌كتاب، س2 ش1 (بهار1338)ص24.

            86) نوروز بان. یغما، س11،ش3،ص103-106.

            87) اطلس تاریخی اسلامی(نقد کتاب). راهنمای کتاب، س1، ش4، ص392-397.

            88) حدود متصرفات اسلامی. مكتب تشیع ]سالانه[. ج1ص303ـ340 (اردیبهشت 1338).

            89) نكاتی درباره هفت اقلیم. سخن، س10ش2(اردیبهشت 1338) ص 227ـ 229.

            90) سفرنامه مازندران و استرآباد.]تألیف رابینو، ترجمه وحید مازندرانی[. سخن،س10ش7 (مهر1338) ص 783ـ785.

            91) فرهنگ اصطلاحات جغرافیائی. ]تألیف احمد آرام و … [سخن، س10ش9(آذر 1338) ص 1011ـ 1016.

            92) اصول روزنامه نگاری. ]ترجمه مهین دخت صبا[، سخن، س10ش8 (آبان 1338) ص903.

            93)ترانه‌های گیلكی. سخن،س10ش10(دی 1338) ص 1034ـ1036.

            94) جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی.(تألیف لسترنج ترجمه محمود عرفان. راهنمای كتاب،س2ش4(دی 1338)ص 576ـ579.

            95) كلیات جغرافیای طبیعی(تألیف دكتر جهانگیر صوفی)، سخن،س10ش10 (دی 1338) ص 1132ـ1137.

            96) نكاتی از مقابله حدود العالم با ترجمه انگلیسی آن. فرهنگ ایران زمین.ج7 (بهار 1338) ص 231-246.

            97) شكار سو، (نوعی شكار مرغابی). شكار و طبیعت، س1ش4( اسفند 1338)ص22ـ25.

1339    98) چاه نخجیر، جالب‌ترین شكار در پانصد سال قبل. شكار و طبیعت، ج1ش6 (اردیبهشت 1339) ص 68ـ69.

            99) تاریخ یزد( تألیف جعفری، به كوشش ایرج افشار)، سخن، س11ش1( اردیبهشت 1339) ص 124ـ127.

            100) جامع التواریخ (تصحیح و تحشیه محمدتقی دانش پژوه) سخن، س11ش2( خرداد 1339)ص240ـ241.

            101) خانواده گربه. شكار و طبیعت. ش8(تیر 1339) ص62ـ69 و ش9 (مرداد 1339)ص50ـ54.

            102) الموت و لمسر( تألیف و .ایوانف)، راهنمای كتاب، س3ش2(تیر 1339)ص 185ـ189.

            103) گربه وحشی. شكار و طبیعت. ش10 (شهریور1339)ص 64ـ67.

            104) شیر كوهستان. شكار و طبیعت. ش11(مهر 1339)ص 54ـ57.

            105) ببر. شكار و طبیعت،ش12(آبان 1339)،ص62ـ66.

            106) جزیره قویون داغ. تألیف سیویج. ترجمه منوچهر ستوده. شكار و طبیعت،س1ش13(1339) ص 6ـ11.

            107) پرندگان بهشتی. شكار و طبیعت. ش14(دی 1339) ص28ـ33.

            108) عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات. شكار و طبیعت. ش 15(بهمن 1339) ص11.

1340    109) استحكامات سرزمین ایران در دوران اسلامی. مكتب تشیع، ش3(خرداد 1340) ص 348ـ358.

            110) جهان نامه(اثر محمد بن نجیب بكران با مقدمه برشچفسكی)، راهنمای كتاب، س4ش5/6(مرداد ـ شهریور1340)ص 501ـ503.

            111) عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات.(تألیف قزوینی) سخن،س12ش6(مهر 1340) ص 722ـ724.

            112) تاریخ كرمان(سالاریه)، تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی. سخن، س12ش9(دی 1340) ص 1089ـ 1091.

1341    113) لهجه سب سلیری. فرهنگ ایران زمین، س10 (1341)ص471ـ477.

            114) لهجه علی آباد فریم. فرهنگ ایران زمین، س10ش4/1 (1341)ص 437ـ470.

            115) جامع مفیدی،( به كوشش ایرج افشار). راهنمای كتاب،س5 ش2( اردیبهشت 1341) ص 165ـ168.

            116) جغرافیای عمومی جهان (تألیف جسی ویلرـ ترنتون كارت، ترجمه ابوطالب صارمی) سخن، س13 ش4( مرداد 1341) ص 517ـ522.

            117) مجموعه فهرست مشخصّات بازرگانان. راهنمای كتاب،س5 ش7 (مهر 1341) ص 624ـ628.

            118) جواب به نامه مترجم جغرافیای عمومی جهان. سخن، س13 ش 6/7( مهر ـ آبان 1341) ص 753ـ 757.

            119) زیرآسمان كویر.(تألیف علی اصغر مهاجر)، سخن،س13ش6/7(مهر و آبان 1341) ص 797ـ801.

            120) دورنمای خوانسار(نوشته فضل الله زهرائی). سخن، س13ش9/10(دی و بهمن 1341)ص 1080-1083.

1342    121)انطاکیه(نقد کتاب). راهنمای کتاب، س6، ش3، ص212-213 و 246

1343    122) مثلهای فیروزكوهی. فرهنگ ایران زمین، س12(1343) ص 243ـ 272.

            123) شهر در بند و دیوار دربند یا سدّ یأجوج و مأجوج. یغما، س17 ش10(دی 1343) ص 445ـ451.

            124) قرائت فارسی امروزی( تألیف مسعود فرزاد، محمد علی جزایری، هربرت پیتر)، راهنمای كتاب، س7ش1(پائیز 1343) ص129ـ132.

            125) فارسی برای آلمانی(تألیف فرهاد سبحانی)، راهنمای‌كتاب، س7ش2(زمستان 1343)ص 377ـ382.

            126) مقدمه بر كتاب جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان، محمد علی ساكی، خرم آباد، كتابفروشی محمدی.

1344    127) دو كتیبه كوفی از بدربن حسنویه، یغما، س18ش5( مرداد 1344) ص 248ـ250.

1345    128) تاریخ عراق(سلطان آباد،اراك)، تألیف رضا وكیلی طباطبایی. به كوشش ستوده. فرهنگ ایران زمین، س14(6/1345) ص363ـ460.

1346    129) سفرنامه طوالش ابونصر میرزا حسام السلطنه (به كوشش ابراهیم صفائی). راهنمای‌كتاب، س11ش3-1(خرداد 1346)ص36ـ38.

            130) پیشرو ادب یا مقدمه الادب(تألیف زمخشری،گردآورنده و پیراسته محمد كاظم امام). راهنمای كتاب، س10 ش4(آبان 1346)ص381ـ389.

1347    131) كتیبه‌های كوفی در كاخ سلطان مسعود‌‌سوم(تألیف بمباچی)راهنمای كتاب، س11ش2-1(فروردین و اردیبهشت 1347) ص 59ـ61.

            132) بحرنصاب. راهنمای كتاب، س11ش6(شهریور 1347) ص 298ـ303،(درباره بحرالانساب).

51-1349           133) كتابشناسی حاشیه‌دریای خزر.در كتاب از آستارا تا استارباد،ج1،بخش1،تهران، انجمن آثار ملی،ص بیست و یك ـ شصت و پنج .و مجلد دوم 1351،ص پنجاه و یك الی پنجاه و هفت.

1350    134) فرهنگ مردم سروستان( از صادق همایونی): راهنمای كتاب، س14ش12ـ9(آذر ـ اسفند 1350) ص 799-802.

            135) سیر و تحول جغرافیای ریاضی ایران و تأثیر آن در فرهنگ اسلامی. تألیف كراچكوفسلی. ترجمه ستوده، در كتاب گوشه‌ای از سیمای تاریخ علوم در ایران، تهران، وزارت علوم و  آموزش عالی، ص64-81.

1351    136) از آستارا تا استارباد. راهنمای كتاب، س15ش7-8(مهر-آبان 1351) ص 658ـ 668.

            137) گزارشهای جغرافیائی (لوت زنگی احمد- حوضچه مسیله)، تألیف ستوده و افشار. راهنمای كتاب، س15ش10ـ12( دی ـ اسفند 1351)ص 768ـ774.

1353    138) كتیبه های آستانه مقدسه قم. معارف اسلامی، دوره جدید،ش2(بهار 1353)ص 32ـ38.

            139) اژدر و چپك. مجله دانشكده ادبیات تهران، س20ش3(اردیبهشت 1353)ص 31ـ40.

1354    140) تهرانی كه امیركبیر در آن می‌زیست. كتاب امیر كبیر و دارالفنون، تهران: كتابخانه مركزی(ش8) به كوشش روشن زعفرانلو، 1354، ص 179-185.

            141) گیلان و آثار تاریخی آن. نخستین كنگره تحقیقاتی ایرانی، مجموعه مقالات ـ تهران: دانشكده‌ادبیات، ج3، 1354،ص 93ـ103.

            142)خاندانهای قدیمی گیلان و مازندران. فرهنگ ایران زمین، ج21(1354) ص 61-72.

            143)سرگذشت سیدنا. تألیف جوینی. به كوشش منوچهر ستوده. یادنامه آق اولی. تهران: انجمن آثارملی (ش134)1354ص43ـ58.

1355    144) خطابه و فهرست تألیفات. راهنمای كتاب، س19ش7-10 (مهر- دی1355)ص 749ـ754.

            145) گاوبارگان پادوسپانی(از چراغعلی اعظمی سنگسری). راهنمای كتاب، س19ش11-12(بهمن – اسفند1355)ص855- 861.

            146) ]خطابه در مجلس بزرگداشت خودش= ستوده[. راهنمای كتاب، س19 ش7/10(مهر1355) ص749ـ754.

            147) سواد طومار وقفنامچه مدرسه بزرگ همدان. مجله تاریخ. س1ش1(1355) ص 159ـ199.

            148) شمیران، دژی كه ناصرخسرو نه شبانه روز در آن مانده است. یادنامه ناصرخسرو، مشهد: دانشگاه فردوسی، 1355،ص251-262.

1356    149) درویشان مازندران، مجله تاریخ، ج1ش2(بهار و تابستان 1356)ص 7-29.

1357    150) راه و رباط (از كریم پیرنیا و كرامت الله افسر). راهنمای كتاب،س21ش3-4 (مرداد- تیر1357)ص 315ـ323.

1359    151) تواریخ(از هرودت. ترجمه وحید مازندرانی)آینده، س6ش6(مردادـ شهریور1359)ص 377ـ381.

            152) «دین» در اعلام جغرافیائی مازندران. آینده،س6ش9-12(آذرـ اسفند1359)ص 676ـ 687.

1362    153) هوچی.آینده.س9ش1(فروردین 1362)ص 34-35(دختران ایرانی كه در دوران سلسله تنگ در چین بوده‌اند و تأثیر آن در فرهنگ چین)

            154) سرگردانی«را». آینده، س9ش3/4(خرداد 1362) ص246-247.(عدم استفاده صحیح از حرف را در گفتارهای رادیوئی).

            155) ساروج. آینده، س9 ش8-9 (آبان و آذر1362) ص700ـ701.

1363    156) سیب مادی، نه سیب مائی(آبی). آینده، س10ش1(فروردین 1363)ص6-9(اینكه نام تفاح مائی به معنی سیب مادی است).

            157) توغ و پاتوغ. آینده، س10ش4و5(تیر و مرداد1363) ص 330-326.

            158) لام الف لا. آینده، س10ش12(اسفند 1363)ص 854.

            159) كاروانسراهای تهران قدیم. آینده، س10 ش12(اسفند 1363) ص 855ـ856.

            160) سیاه پوشان در فاصله سالهای 944ـ999. یادگارنامه فخرائی. تهران، نشرنو،1363،ص 577ـ583.

1364    161) باز هم تفاح مائی.آینده، س11ش1(آبان 1364)ص605ـ606.

1365    162) نظری به خراسان و ماوراءالنهر(آسیای میانه)، (از بلنیتسكی.ترجمه ورجاوند)، كیهان فرهنگی، س3ش3(خرداد 1365)ص19.

            163) (مصاحبه)، كیهان فرهنگی. س3ش4(تیر1365)، ص3-11و ش5 ص33.

            164) كتابه‌های كاشیهای مرقد مطهر حضرت معصومه. كیهان فرهنگی، س3ش4 (تیرماه 1365) ص10،11.

            165) مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران. (از حسین سلطان زاده)، كیهان فرهنگی، س3ش8(آبان 1365) ص 24-26.

            166) باغ فردوس. نامواره دكتر محمود افشار، ج2 ص1016ـ1023.

            167) آبیاری در گیلان، مازندران و گرگان. برای مركز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی تألیف شده است.

            168) آب انبار. برای مركز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی تألیف‌شده است.

            169) اسناد خاندان شقاقی. حسینقلی خان سالار سلطان دلیكانلو. فرهنگ ایران زمین، ج26(1365) ص394ـ409.

            170) رقمهای دیوانی بیگلر بیگی استرآباد. فرهنگ ایران زمین. س26 (1365) ص 388-393.

1366    171) پنج سند سیاسی از دوره احمد شاه. آینده، س13ش1-3 (فرودین و خرداد 1366) ص 168ـ172.

            172) مجموعه كتیبه های ایرانی. (جلد 49: راجستان). آینده،س13ش54 (تیر و مرداد 1366)ص 272-277.

            173) صندوق‌چوبین مرقد سلمان پارسی.آینده،س13 ش12-8 (آبان و دی 1366) ص 712-714.

            174) كجید. (دهكده‌ای در شمال دیلمان)، گیلان نامه. رشت، انتشارات طاعتی، 1366، ص 111ـ 114.

            175) استراباد. كتاب شهرهای ایران. تهران، به كوشش محمد یوسف كیانی، جهاد دانشگاهی،ص308ـ327.

            176) قلاع(سابقه تاریخی). معماری ایران، دوره‌اسلامی، به كوشش محمد یوسف كیانی، تهران، جهاد دانشگاهی،1366 ص 91ـ104.

            177) هنرمندان دوره اسلامی (نجاران). كتاب معماری ایران دوره‌اسلامی. به كوشش محمد یوسف كیانی. تهران، جهاد دانشگاهی، 1366، ص 448ـ459.

1367    178) كاروانسراهای ایران، مجله‌ساختمان، س1ش2 (1367)ص62ـ69.

            179) جاده‌ای به نام ابریشم هرگز وجود نداشته. مجله ساختمان، ش6 (آبان 1367) ص 120-121.

            180) من از بام دنیا می آیم. كیهان فرهنگی،س5 ش11(بهمن 1367)ص53ـ56.

            181) تاجیكان چین. آینده، س14ش9-12 (آذر و اسفند 1367) ص 561ـ564.

            182)آستارا(شهر) در دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، ج1(1374) ص 337.

            183)آستارا(شهرستان). در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی،ج1(1374)،ص337ـ338

1368    184) نقدی بر كندلوس (از علی اصغر جهانگیری) كیهان فرهنگی. س6ش1 (فروردین 1368) ص 35.

            185) واژه هایی از زبان مردم نهاوند. فرهنگ ایران زمین،س28 (1368) ص 70ـ78.

            186) مختصری از جغرافیای تاریخی و انسانی گیلان. یادنامه ابراهیم فخرائی. تهران،طلایه، 1368،ص51-40.

1369    187) پند و دستان یاب،(تألیف جامی شكیبی گیلانی). آینده، س16 ش9-12(آذر – اسفند1369) ص789ـ790.

1370    188) (مصاحبه) سفر. كیهان فرهنگی 2(تابستان 1370) ص 34-40.

            189) زندگی در بیابانهای همسایه خور. یغما،ش32. تهران، انتشارات ایران،(1370) ص 541ـ549.

190) واژه های پزشکی پارسی(نقد و معرفی همین کتاب) آینده، س17،ص791-792.

1371    191) واژه نامه‌رومانو(از شیر علی تهرانی زاده). آینده،س18ش1-6(فروردین ـ شهریور 1371)ص 158ـ159.

            192) سفری به دیار همسایه، همراه ماگامان امریكایی و ژنرال كوفمان روسی[ترجمۀ عارف ارضرومی. خلاصۀ یکی از فصول سفرنامه است] مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز، س1ش1 (تابستان 1371)ص 185ـ 204 و ش2(پائیز 1371) ص 235-257.

            193) (همه‌راهها به رم ختم می‌شود!؟ مصاحبه درباره آسیای مركزی). دنیای سخن، ش52(دی 1371)ص16-30.

            194) روزنامه‌سفر گیلان ناصرالدین شاه، آینده، س18ش12-7(مهر- اسفند 1371) ص496.

            195)یادی از ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی. مجله‌معارف ،س10ش1 (فروردین 1371) ص 117ـ125.] ترجمه‌احسن التقاسیم[.

1372    196) خاطرات اسارت( از اسماعیل میرپنجه، تصحیح صفاءالدین تبرّائیان)،آینده، س19 ش1-3 (فروردین – خرداد 1372) ص 96ـ100.

            197) صرف فعل در دستور زبان فارسی. آینده، س19 ش4-6 (تیرـ شهریور 1372) ص334-338.

            198) مان امهان یا جمكران(از علی شین، پرتو). آینده، س19 ش4-6 (تیرـ شهریور 1372) ص 437ـ 438.

            199) گلستان سعدی(خط محمد علی مرزی)،آینده، س19 ش9-7 (مهرـ آذر 1372) 737-741.

            200) وهرود و اَرَنگ.(از ژوزف ماركوارت). ترجمه داود منشی زاده).آینده،‌س19ش1-2(دی‌–‌‌اسفند 372)ص1047-1048.

            201) خاك ورارود و تقسیمات كنونی آن. مجله‌ایران شناسی. س5 ش3 (1372) ص 496ـ506.

            202) سیر در آیینه‌ایران.مجله شباب، س1ش5(تیر 1372)ص14ـ17.

1373    203) تاریخ اسماعیلیان در ایران.(از استرویوا لودمیلا ولادیمیرونا. ترجمه‌پروین منزوی)، نشر دانش،س15ش اول و دوم (اسفند 1373)ص 27-31.

            204) دوذیل بر دو مقاله (سرای = شهر سرای، كافران سیاه پوش) معارف، س11ش3(آذر 1373) ص 280ـ285).

            205) باستان شناسی در آسیای مركزی (از گرگوار فرامكلین. ترجمه صادق ملك شهیرزادی)، نشر دانش، س15 ش اول و دوم (اسفند 1373)ص 22-26.

1374    206) جاده‌ای به نام جاده‌ابریشم نداریم. مجله‌زمان، ش5،(آبان 1374)ص 20-22.

            207) قلعه موران. مجله تحقیقات اسلامی. ش1/2(1374)ص 429-430.

1375    208) كتاب گیلان(زیر نظر ابراهیم اصلاح عربانی). مجله جهان كتاب. ش22/23( مهر 1375) ص 4-5.

            209) فرهنگ سغدی( از بدرالزّمان قریب)، مجله‌جهان كتاب، ش27/28 (دی 1375) ص4-6.

            210) من و محمد تقی دانش پژوه. مجله كلك، ش80/83(آبان – بهمن ماه 1375) ص 599ـ604.

            211) «باز خوانی» یا هجوم به متون ادبی فارسی. مجله‌جهان كتاب)، ش31/32 (اسفند 1375) ص 8-9.

            212) دو كتیبه كوفی از بدربن حسنویه. لرستان نامه. ش1(1375)ص77-78.

            213) ارگ بخارا. مجله معماری و شهرسازی ایران. ش3 (1375) ص 327-344.

            214) هنر در آسیای مركزی( تألیف پوگا‌و خاكیموف. ترجمه زندی)، كتاب‌اباختر. (ش1)، ص57ـ72.

            215) وخیگی خون. مجله ایران شناسی، س8ش4 (1375) ص738ـ741. (خانه سازی در وخان).

            216) جغرافیای درّه رودبار قصران. میرزا محمد مهندس. به كوشش حسین كریمان. به ضمیمه قصران ری. میراث اسلامی ایران، دفتر 3،قم، 1375،ص63-92.

1376    217) خاطراتی از تأسیس كتابخانه مركزی دانشگاه. مجله كلك،ش85/88، (فروردین ـ تیرماه1376) ص407-412.

            218) تاریخ تمدن های آسیای مركزی. (ترجمه صادق ملك شهیرزادی)، مجله جهان كتاب. ش33/34 (اردیبهشت 1376) ص 18-19.

            219)‌‌جزیره‌واق‌واق‌همان‌جزیره‌استرالیاست. مجلهكلك،‌ش89/93(مرداد‌‌ـ آذر1376)ص478ـ480.

            220) تاریخ و عقاید اسماعیلیه( از فرهاد دفتری. ترجمه فریدون بدره ای). مجله كلك. ش89/93(مردادـ آذر 1376) ص 475- 478.

            221) كبود جامه كجاست؟ سخنواره، تهران،طوس،به كوشش ایرج افشار و… 1376،ص 559- 571.

            222) خُتن. كتاب دبیر ادیب ـ یادنامه دبیرسیاقی، تهران، انجمن آثار ملی،1376،ص109-112.

223) وقفنامه‌میرزا محمد یوسف اشرفی. وقف میراث جاویدان،ش 18(تابستان1376)ص38-45.

1377    224) ارگ ]در دوره‌اسلامی[. دایره المعارف بزرگ اسلامی،ج7،ص657 ـ 658.

            225)حفظ میراث گذشتگان. آئینه میراث، س1ش2:85-91

            226)خاطراتی از زنده یاد دکتر مصطفی مقربی، بخارا، س1ش2: 420-426

            227) مقبره حبقوق در یک کیلومتری جنوب شهر تویسرکان. نامواره دکتر محمود افشار. تهران، بنیاد موقوفات، ج10، ص6189-6191.

            228) جبال و ایران مرکزی. قائم مقام نامه. ص 97-103.

            229)تاریخ ارمنستان. تألیف مؤسس خورناسی(موسی خورن)(تحریر1376) نامۀ اقبال، تهران، هیرمند، ص135-138.

            230)فراهان(تحریر 1352ش) کتاب قائم مقام نامه، به کوشش دریا گشت، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ص 97-103.

            231)خور آسان بود کز وی خور آسد. مجلۀ خبرنامۀ ویژه نامۀ دومین همایش شهرشناسی از آستان قدس، مرکز خراسان شناسی، ش8

1378    232) طاء مؤلف یا تاء منقوط یا هردو. جهان کتاب، ش77/78: 51

            233) دهکده های تاجیک نشین چین. بخارا، ش2ش8: 192

            234) معرفی نسخه ای خطی و طبی به نام اصطلاحات الاطباء، اباختر، س2: 190-193

            235) تفسیری از واژه ختا. بخارا، س1ش5: 39-42

            236)راه شاهی یا جاده شاه عباس در حاشیه دریای خزر. اباختر، س2: 138-145.

            237)قلعه و رشیده در شیرکوه (فلات، پامیر،چین)، تهران، دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران،ج2،ص293-296.

1379    238) تاریخ بخارا، خوقند و کاشغر، تالیف محمد اکبر عتیق، آئینه میراث، س3، ش1: 45-49

            239) الفبای ارمنی. مجله بخارا، 14/13(مرداد 1379)ص351-348.

1380    240) اجامره  و اوباش. فارس شناخت، س3،ش5: 12-19

            241) دشت بیات. بخارا، ش17(فروردین – اردیبهشت 1380): 85-93

            242)دیباچه‌ای بركتاب جغرافیای تاریخی و انسانی مازندران]= نگاهی همه سویه به تنكابن[. تألیف حبیب الله مشایخی.‌تهران، انجمن آثار ملی، 1380،ص1-6.

1381    243) نقشه مازندران و سواحل بحر خزر. اثر، ش33/34 : 357-358.

            244) کیایان کوشیج در دیلمان و خرگام. اباختر، س1ش1/2: 73-76

            245) فهرست مراسلات و مکاتبات شاه عباس صفوی با پادریان و سلاطین فرنگ، ایران شناسی،س14: 560-575

            246) چند نکته ...... از حق وردی.... بخارا،ش27 :324

            247) نائین و فرهنگ نائینی[نقد کتاب]. یادنامه استاد دکتر محمد کریم پیرنیا. یزد، ص567-569.

            248)  من و محمد تقی دانش پژوه. حدیث عشق: دانش پژوه، تهران، 379-383.

1382    249) سیر و تحول جغرافیای ریاضی ایران و تأثیر آن در فرهنگ اسلامی. آناهید. پیش شماره 1: 57-64

            250) سلسله محلی شمال فلات ایران. اباختر،س2ش3/4: 17-43

1383    251) وقف نامه شاه عباس. میراث جاویدان. س12 ش3/4: 10-13

            252)از صاحبقرانیه تا کلاردشت، اباختر، س2ش7/8 : 85-88

            253) راه ابریشم، اباختر، س3ش9/10: 95-98.

            254) هفتاد و سه سال دوستی (دوستی که هفتاد و سه سال با او نشست و برخاست داشته ام= زین العابدین مؤتمن) بخارا، ش38، : 73-78

            255)آب بندان = نااور= ناور، نامه معانی، تهران، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، ص607-609.

1384    256) کاووسی و اسکندر رستمداری. اباختر.ش11/12:51-56.

             257) حمام در خاطرات من.  مجموعه مقالات همایش حمام در فرهنگ ایرانی، تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ص 9-11.

            258) کردهای کنار رودخانه کرج، اباختر، ش13/14: 39-50

            259)پویایی زبان سمنانی، همایش ملی پژوهشی در گویش سمنانی، سمنان، بوستان اندیشه- دانشگاه سمنان، ص15=17

1385    260) مقدمه بر کتاب سیر خط کوفی در ایران، تالیف علی ایمانی، تهران: زوار، 432ص.

            261) ست- ستی. اباختر، ش 16/15: 212-211

            262)سخنی دربارۀ ایلات و عشایر و طوایف ایران فرهنگی-مقدمه بر کتاب نامنامۀ ایلات. ج2. تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.

1386    263)  افشارفر، ناصر. آموزش تاریخ[ گفتگو با منوچهر ستوده] مجلۀ آموزش تاریخ(رشد)، س9، ش28: 4-9

1387    264) زین العابدین موتمن، یارغارمن. مجله بخارا. ش68/69(آذر-اسفند1387): 379-382.

            265) مقدمه برکتاب باغ آینه های رامسر(شرح و احوال نویسندگان رامسر) تالیف مجتبی رضوانی، تهران، بدرقه جاویدان- عطوفت.

            266) آب انبار، فرهنگ یزد، ش34/35: 171-164

            267) معماری، شهرسازی، باغ سازی. پژوهشهای ایران شناسی، جلد17، ص 471-475.

            268) دویست و بیست واژه سغدی رود زرافشان،  جشن نامه دکتر بدرالزمان قریب، تهران، ص 113-123.

1388    269) هکاتم پلیس. پژوهشهای ایران شناسی ش 18، 1388،ص267.

            270) تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، جهان کتاب، ش244-245، شهریور و مهر 1388.

            271) فرهنگ واژگان تبری با همانندی های مازندرانی استاربادی، گیلی، قصرانی،(نقد کتاب) کار گروه مؤلفان زیرنظر جهانگیر نصری، اباختر، س5 ش17و18، پائیز 1388، ص353-360.

            272) مراسم علم چینی و علم واچینی در گیلان. گیلان ما، س9،ش3و4، پاییز و زمستان 1388، ص17-20.

            273)جستانیان. اباختر، س 5، ش17/18(پائیز 1388) ص 29-32.

            274) همایون صنعتی زاده یگانه مرد مبارز میدان پیر کشمکش زندگی.  بخارا،ش72/73، ص 642-644.

1389    275) استوار چون البرز کوه(گفتگو با منوچهر ستوده توسط مصطفی نوری) پیام بهارستان، ش 8 (تابستان 1389) ص 128-134.

            276) حدود ختن- تاجیکستان چین. کتاب پژوهشهای ایرانی، ج20، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ص 507-519.

            277) اوزان و مقادیر. پژوهشهای ایران شناسی. تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ج19، ص477-483.

            278)قصران ری. البرز کوه، تهران، بنیاد دکتر محمود افشار، ص35-57

            279)قله های رشته کوههای البرز، از غرب به شرق-البرزکوه، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار، 27-33

            280) آشنایی با رشته کوههای البرز،البرزکوه، تهران:ص15-26

            281) البرز، البرزکوه، تهران: ص3-14.

            282) چاروادار-مرکب و لوازم سفر، البرزکوه، تهران: ص63-67.

            283) راههای کوهستانی، البرزکوه، تهران: ص69-72.

            284) اصطلاحات عوارض طبیعی در راهها، البرزکوه، تهران: ص73-74.

            285) فرهنگ راههای مالرو، البرزکوه، تهران: ص75-125.

            286) پلها، کاروانسراهای سرراهی، قلعه و بناهای دیگر- البرزکوه، تهران: ص127-162.

            287) رستنی های رشته جبال البرز، البرزکوه، تهران: 163-172.

            288) جانوران، البرزکوه، تهران: ص 173-181.

            289) هنرهای دستی، البرزکوه، تهران: ص 183-187.

            290) جشن تخم پاشی علف در کوهستان نور، البرزکوه، تهران: ص189.

            291) جیرسابات، البرزکوه،تهران: ص 189

            292) دهکده های برغان کنار آبادی اصلی از پایین به بالا[و] دهکده های تات نشین بلوک رامند و زهرا و دشتابی، البرزکوه، تهران: ص189-190.

            293) لغات دیگر در آن ناحیه(البرزکوه) [و] واژه های اصطلاحی دره برغان، البرزکوه، تهران: ص191-193.

            294) نرگله شو، البرزکوه، تهران: ص 192-193.

            295) سکه های طبرستان، البرز کوه، تهران: ص 190-191.

            296)جاده ابریشم  جاده ایی رویایی است. جشن نامه دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، مشهد، ج1، ص66-69.

1390    297)آشنایی من با ایرج افشار، بخارا، ش81، ص122 .

            * کتاب سرو کهنسال، به اهتمام و گرد آوری محمدرضا توسلی، رشت، انتشارات بلور، ص288-291

            298)گردش های بهاری و پاییزی ایرج افشار،بخارا، ش81، ص744-746

            * بخارا، ش93(خرداد و تیر92)، ص388-390 .

1391    299)هندیان همسایه ایرانیان(مقدمه بر کتاب نگاهی نو به ناریخ مازندران باستانی)، تألیف درویش علی کولیاییان، رشت، گیلکیان .

300)دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق، ایران نامه، دوره 27،ش1، ص 64-65

1392    301)مصاحبه با روزنامۀ اطلاعات

            302)مقالۀ غلام، اباختر، س6، ش1تا3 .

            303)مصاحبه مجله گیله وا با دکتر ستوده، (پرسشگر: نیما فرید مجتهدی در 1386 با دکتر ستوده)،          

                     در کتاب سرو کهنسال، رشت، انتشارات بلور، ص152-172

            304)جشن‌نامۀ‌98سالگی‌دکتر منوچهر ستوده(مصاحبه با دکتر‌ستوده مرد قلم و قدم)، نیما فرید مجتهدی، در کتاب سرو کهنسال، رشت، انتشارات بلور، ص173-183 .

305)مقدمه(مستقل) جلد اول از آستارا تا استارباد، در کتاب سرو کهنسال، رشت، انتشارات بلور، ص247-264 .

306)سفرهای نگارنده پیش از شروع به مطالعه آثار تاریخی،درکتاب سروکهنسال، رشت: انتشارات بلور، ص265-271 .

307)هرازرود، در کتاب سرو کهنسال، رشت: انتشارات بلور، ص325-327 .

308)بمباران لاهیجان و لکه های خون روی دیوار، در کتاب سرو کهنسال، رشت: انتشارات بلور، ص330-332

            309)سازمان میراث فرهنگی باغ کتیبه ها، بخارا، ش93(خرداد و تیر92)، ص407 .

            310) از خدا می طلبم صحبت روشن رائی(از دفترچه یاداشت ها و خاطرات)، بخارا، ش93، ص408-410 .

311) حافظۀ بی نظیر فروزانفر(گفتگوی علی امیری با استاد)، بخارا ،ش93، ص411-417

312) مصاحبه با روزنامۀ همشهری .

313)وقتی راه افتادی جاده شسته و رفته می شود، ره آورد گیل ، س10، ش14 و15، ص89-93 .

 

 

4)مقاله‌به‌‌‌زبانهای‌دیگر:      

314) Drei  Alte  Kufischriften  Aus  Iran.

 Zeitschrift  der  Deutschen  Morgenlandischen  Gesellschaft 125(1975)p.315-316 =

 سه‌كتیبه‌به‌خط‌كوفی‌از‌ایران.مجله انجمن‌‌خاورشناسی‌آلمان،‌جلد125(1975)ص315-316.

            1975

5) کتابهای چاپ نشده و آمادۀ چاپ:   

            315)مجموعه شعر: (اشعار مرحوم خلیل ستوده، پروین دولت آبادی و منوچهر ستوده)

            316)یادداشتهای من. اشعار خلیل ستوده و دیگران، گردآوری منوچهر ستوده، عکسی،204ص.

            317)فرهنگ کرمانی، چاپ دوم.

            318) نقاشیهای یحیی دولتشاهی. به اهتمام منوچهر ستوده و علی امیری.

            319) جغرافیای تاریخی رودباركرج(شهرستانک و لورا) به اهتمام عنایت الله مجیدی.

            320) جنگ در ساحل آمودریا.

            321) نکاتی ناب از استادی دانا(پانصد نکته). به کوشش محمد رضا توسلی، رشت، انتشارات بلور.

            322) یادمانده های ستوده. به کوشش علی امیری.

            323) خط کوفی.(کتاب)

            324) بازیها و سرگرمیهای ایران.(کتابی که فعلا گمشده است)

دربارۀ دکتر ستوده:

            325) مجموعه مقالات دکتر ستوده.

            326) نامه های ستوده و ایرج افشار.

           

6) برخی منابع در احوال دکتر منوچهر ستوده   

            آذرنگ،عبدالحسین. استاد منوچهر ستوده پژوهشگر برجسته در حوزۀ مطالعات جغرافیایی تاریخی ایران زمین، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی. دانشنامۀ ایران(چاپ جداگانه)21

            افشار، ایرج. فیلم منوچهر ستوده. بخارا،ش71(خرداد – شهریور1388) ص113-115.

            -----. دکتر منوچهر ستوده.آئینه میراث، ش2، 1377،ص81-84[سخنرانی ایرج افشار در انجمن آثار به مناسبت بزرگداشت ستوده]

            -----. ستودۀ بیابانی. بخارا، ش3، 1377،ص222-227[تجلیل از منوچهر ستوده]

            امیری، علی. مصاحبه با دکتر ستوده

            توسلی،محمدرضا. سرو کهنسال، رشت: نشر بلور،1392.

            جعفریان، رسول. نظرها و اندیشه ها به یاد ستودۀ ایران شناس برجسته. روزنامه اطلاعات. یکشنبه 5/2/1395، ص6.

            دولت آبادی، هوشنگ. دوست دیرینم منوچهر ستوده، بخارا، ش82، مرداد و شهریور 1390،ص763-767.

            دهباشی، علی. خون است دلم برای ایران، بخارا، ش70، فرودین – اردیبهشت 1388،ص11-12.

            ستوده، منوچهر. زندگی نامه خودنوشت. در کتاب ره آورد ستوده. تهران: بنیاد موقوفات،1390، ص29-37

            -----. البرز کوه، تهران: بنیاد موقوفات افشار،1389.

            -----. آشنایی با رشته کوههای البرز. مقدمه ای است برکتاب البرز کوه. تهران، بنیاد موقوفات افشار،1389، ص15-26.

            -----. از خدا میطلبم صحبت روشن رأیی. بخارا، ش83، مهر و آبان 1390، ص216-218.

            -----.‌‌استوار‌چون‌‌البرز‌کوه‌(گفتگو‌توسط‌مصطفی‌نوری). ‌پیام‌بهارستان،‌ش 8، تابستان 1389، ص128-134.

            -----.‌گفتگو‌توسط ‌ناصر افشار فر.‌آموزش تاریخ(رشد)، ش 28، 1386،ص4-9.

            ----- . مصاحبه(سفر)،کیهان فرهنگی، س2، تابستان 1370، ص34-40.

            ----- . آشنایی با ایرج افشار، مجلۀ بخارا، ش81، 1390، ص 122-125.

            شیرین سولقانی، علی. ستوده را باید ستود(نظری و گذری بر احوال و آثار دکتر منوچهر ستوده). گلچرخ،ش21، اردیبهشت و خرداد 1378، ص21-24.

            صدر، ثریا. گزارش شب دکتر منوچهر ستوده، بخارا، ش82،مرداد و شهریور 1390،ص 754-857.

            عمادی، عبدالرحمن. از آستارا تا استرآباد، بخارا،ش82،مرداد و شهریور1390،ص758-762.

            فرض پور ماچیانی، مصطفی. در بزرگداشت ستوده ستودنی، گیلان ما، ش2، 1387،ص 67-70.

            مجیدی، عنایت الله.کتابشناسی دکتر منوچهر ستوده. در ستوده نامه، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار، ج1،1384. صفحۀ بیست و هشت- چهل و پنج.

            -----. سالشمار سرگذشت دکتر منوچهر ستوده . در ستوده نامه. تهران، بنیاد موقوفات، 1384 ،ج1، صفحه بیست و پنج-بیست و هفت.

            مصاحبه با روزنامه همشهری،1392

            نوری، مصطفی. مقدمه برکتاب ره آورد ستوده. تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، 1390، ص21-28.

عنایت الله مجیدی

دایره المعارف بزرگ اسلامی