کد مطلب : 4898
29 فروردين 1396 - 09:27
تعداد بازدید : 938 بار
اخبار » مقالات

دورة صفويه عصر شكوفايي هنرهاي زيبـاي ايـران بـه شـمار مـي رود. در ايـن عصـر هنرمندان فراواني با تشويق پادشاهان در سراسر قلمرو صفويه مشغول به كاربودند. همين امرباعـث شد آثاري نگاشته شود كه به شرح حال خوشنويسان وهنرمندان اختصاص داشـته باشـد. «گلسـتان هنر» اثر قاضي منشي احمد قمي يكي از رساله هاي مهم عصر صفويه بـه شـمار ميرود و از معدود منابع مستقلي است كه اطلاعات ارزشمندي درباره خوشنويسـان، نگـارگران و تذهيب كاران عصر صفوي ارائه ميدهـد. مؤلـف بـا نگرشـي نـو در تـاريخ تـذكره نويسـي ايـران جزئيات فراواني از هنرمندان عصر صفويه را بـازگو مـيكنـد. از سـوي ديگـر، «مناقـب هنـروران» كتابي است كه مصطفي عالي افندي آن را يك دهـه قبـل از نگـارش «گلسـتان هنر»، در سرزمين عثماني به نگارش در آورد. اين دو اثر شباهتها و تفاوتهايي با يكديگر دارنـد كه قابل تأمل است. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصيفي- تحليلي ضـمن تبيـين زمانـه و زندگي نويسندگان دو كتاب، به بررسي انتقادي مباحث مندرج آنها بپردازد.

دریافت مقاله

 

 

 

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

89 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
11610
11475
23085
280541
11975240