کد مطلب : 5332
16 مهر 1396 - 08:49
تعداد بازدید : 1277 بار
اخبار » مقالات

دکتر رسول جعفریان در شماره 165 از آینه پژوهش به نسخه خوانی با عناوین زیر پرداخته است:

 • شاه ســلطان حســین و ســقوط اصفهــان از کتــاب شــمس التواریــخ اثــر میــرزا عبدالوهــاب چهارمحالی اصفهانی
 • سندی دیگــر از تشــیع سلســله پادوســپانی نــور (شــاخه اســکندری) در نیمــه دوم قــرن نهــم هجری
 • نقد صوفیان در یک دیوان از اواخر قرن یازدهم
 • مراحل اداری تدوین یک فرمان در دوره صفوی از یک کتاب دعا
 • خواب دیدن قطب الدین لاهیجی درخصوص سلطنت شاه سلیمان صفوی
 • گزارشی پیرامون روزهایی که مردم می توانستند داخل خانه کعبه شوند
 • نظر یک عالم بحرانی زمان شاه سلیمان درباره حکومت در عصر غیبت
 • نکاتی تازه درباره قحطی سال 1288 ق.
 • توضیحی درباره شهاب باران رجب سال 1286
 • جستاری درباره صابئه از سید عبدالله بن نورالدین جزائری
 • تازه هایی از جبل عامل، اهواز و تبریز از سال 1156 هجری
 • یادداشت تاریخی باارزش دیگری در قحطی سال 1278
 • درباره مسائل روضه خوانی در دوره قاجار

دریافت مقاله