کد مطلب : 5365
29 مهر 1396 - 16:36
تعداد بازدید : 2282 بار
اخبار » مقالات

جنگ ها و سفینه های ادبی حلقه گمشده زنجیره ادوار ادبی هستند که تاکنون در تحقیقات بدان ها توجه کافی نشده است. این دسته از منابع مکتوب جز انکه مآخذی جانبی برای تحقیق در متون اصلی به شمار می روند، خود از جهات مختلف دیگر نیز حائز اهمیت اند: نمایاننده ذوق جامعه ادبی و تحصیل کرده در دوره هایی خاص هستند؛ اشعاری نویافته از شاعران بزرگ زبان فارسی یا ضبط های متفاوتی از شعر آنان را در خود جای داده اند؛ و گاه شاعران ناشناخته و تازه ای را معرفی می کنند. از آنجا که زبان و ادب فارسی در ادوار مختلف در آناطولی، خارج از مرزهای سیاسی ایران، نیز روایی داشته، سفینه ها و جُنگ های فارسی پدید آمده در منطقۀ مزبور می تواند در بررسی فضای ادبی و ذوق جمعی رایج در آن بلاد یاری رسان باشد. در این جستار، ضمن بررسی اجمالی فضای سیاسی آناطولی از سدۀ ششم تا پایان سدۀ نهم هجری، به معرفی وتحلیل محتوایی این دسته از مکتوبات در منطقة وسیع مزبور تا پایان سدۀ نهم هجری پرداخته ایم.

این مقاله نگاشته جواد بشری و محمد افشین وفایی در شماره اول مطالعات آسیای صغیر است.

دریافت مقاله