کد مطلب : 6864
06 مرداد 1398 - 11:50
تعداد بازدید : 184 بار
اخبار » مقالات

تذکره نویسـى در شـبه قاره از دیربـاز موردِتوجـه همـگان بوده اسـت. لباب الألبـاب (تألیـف: حـدود 617ق./1220م.) اولیـن تذکـرة به دسـت آمده دربـاره شـعراى فارسـى گوى اسـت کـه توسـطمحمـد عوفى بخـارى در منطقـۀ اُچ، واقـع در ایالت پنجـاب در پاکسـتان امروز، نوشـته شده اسـت. از آن زمـان تاکنـون، تذکره هـاى بسـیارى در شـبه قاره تألیـف شـده اند.

در «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر»، سال دوم، شماره 6، تابستان 1398، مقاله: «انتقاد مشفقانه و نه مغرضانه:نقدی بر تصحیح و چاپ تذکره آفتاب عالمتاب» از عارف نوشاهی با ترجمه شیوا امیر هدایی چاپ شده است.

دریافت مقاله

 

 

 

کد امنیتی
تازه کردن