کد مطلب : 7287
19 مهر 1399 - 08:26
تعداد بازدید : 203 بار
اخبار » گزارش

آنچه در ذیل می آید بخش هفدهم تعدادی از نسخه های خطی تصحیح شده در هندوستان و پاکستان است که برای اطلاع تراث پژوهان به آن اشاره می‌کنیم. (بخش اول و بخش دوم و بخش سوم و بخش چهارم و بخش پنجم وبخش ششم و بخش هفتم و بخش هشتم و بخش نهم و بخش دهم و بخش یازدهم و بخش دوازدهم و بخش سيزدهم و بخش چهاردهم و بخش پانزدهم و بخش شانزدهم و بخش هفدهم و بخش هجدهم و بخش نوزدهم و بخش بيستم)

لازم به ذکر است که اطلاعاتِ مربوط به پایان‌نامه‌ها، هم در پایگاه‌هایِ Shodhganga.inflibnet.ac.in (پایگاهِ پایان‌نامه‌هایِ هندوستان) و Higher Education Commission Pakistan (کمیسیون آموزشِ عالیِ پاکستان) و هم در پروفایلِ اساتیدِ گروه‌ها و دانشگاه‌هایِ مزبور موجود است.

 

رساله فی اخبار الصادقة فی القرآن عن المغنیات- زبان: عربی، رساله دکتری، تصحیحِ: سید اطهر شیر (به نقل از کتاب به زبان اردو: معیار و تحقیق، اداره تحقیقات اردو، پَتنا، هندوستان، به کوشش: عابد رضا بیدار، 1989، صفحه بدون شماره با عنوانِ: پیشگفتار)

 

رساله فی تنظیمات قریش فی مکة قبل بعثة رسول ص- زبان: عربی (به نقل از کتاب به زبان اردو: معیار و تحقیق، اداره تحقیقات اردو، پَتنا، هندوستان، به کوشش: عابد رضا بیدار، 1989، صفحه بدون شماره با عنوانِ: پیشگفتار)

 

رساله القواعد السیاسیة الالهیة و العمد الخلافة النبویة- زبان: عربی، رساله دکتری: تصحیحِ: محمد عامر. به صورت محدود در 558 صفحه منتشر شده بود. چاپ شده کتاب در کتاب‌خانه شرقی و عمومی خدابخش، شهر پَتنا، هندوستان است. (به نقل از کتاب به زبان اردو: معیار و تحقیق، اداره تحقیقات اردو، پَتنا، هندوستان، به کوشش: عابد رضا بیدار، 1989، صفحه بدون شماره با عنوانِ: پیشگفتار)

 

شمس العلوم- زبان: عربی، تلخیصِ کتابِ ضخیمِ نشوان بن سعید است که در سال 1916 چاپ شده بود. دکتر عظیم الدین احمد به عنوان رساله دکتری تصحیح کرده بود. (به نقل از کتاب به زبان اردو: معیار و تحقیق، اداره تحقیقات اردو، پَتنا، هندوستان، به کوشش: عابد رضا بیدار، 1989، صفحه بدون شماره با عنوانِ: پیشگفتار)

 

تصحیح، تدوین، حواشی و مقدّمه «دیوان مَلک قمی» - زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: مشاهده مرغوب، استاد راهنما: آزرمیدخت صفوی، گروه فارسی، دانشگاه اسلامی عَلیگَر، عَلیگَر، هندوستان، 2012.

 

تصحیح، تدوین، حواشی و مقدّمه «دیوان مولانا بدرالدین هلالی استرآبادی» - زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: آفرین بانو، استاد راهنما:سیده خورشید فاطمه حسینی، گروه فارسی، دانشگاه اسلامی عَلیگَر، عَلیگَر، هندوستان، 2019.

 

تصحیح، تدوین، حواشی و مقدّمه «تذکره الواقعات» تالیفِ جوهر آفتابچی- زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: محمد لطیف، استاد راهنما: محمّد عثمان غنی، گروه فارسی، دانشگاه اسلامی عَلیگَر، عَلیگَر، هندوستان، 2018.

 

تصحیح، تدوین، حواشی و مقدّمه «رسائل ملا طغرا مشهدی» - زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: ظهیر عباس، استاد راهنما: محمد آصف نعیم صدیقی، گروه فارسی، دانشگاه اسلامی عَلیگَر، عَلیگَر، هندوستان، 2018.

 

تصحیح، تدوین، حواشی و مقدّمه «تذکرة الواقعات» تالیفِ جوهر آفتابچی- زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: محمد لطیف، استاد راهنما: محمد عثمان غنی، گروه فارسی، دانشگاهِ اسلامیِ عَلیگَر، عَلیگَر، هندوستان، 2018.

 

تصحیح، تدوین، حواشی و مقدّمه «دیوان ناصر علی سَرهندی» - زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: ناظره اسحاق، استاد راهنما:سید محمد اسد علی خورشید، گروه فارسی، دانشگاه اسلامی عَلیگَر، عَلیگَر، هندوستان، 2015.

 

تصحیح، تدوین، حواشی و مقدّمه «تذکره حسینی» تالیفِ میر حسین دوست سَنبَلی- زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: لُبنا رحمان، استاد راهنما:سید محمد اصغر، گروه فارسی، دانشگاه اسلامی عَلیگَر، عَلیگَر، هندوستان، 2014.

 

تصحیح، تدوین، حواشی و مقدّمه «خلاصة التواریخ» تالیفِ سُجان رای بَتالوی- زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: محمد عالم ارشاد، استاد راهنما:سید محمد اصغر، گروه فارسی، دانشگاه اسلامی عَلیگَر، عَلیگَر، هندوستان، 2013.

 

تصحیحِ مرقاة الوصول الله و الرسول- زبان: فارسی، ملفوظاتِ شیخ محمد ختبو سرکجی، نام پژوهشگر: نثار احمد انصاری، استاد راهنما: بی.اِی.ترمذی، گروه فارسی، دانشگاه گُجرات، هندوستان، سال دفاع: 1998.

 

تصحیحِ انتقادیِ تاریخ شاکرخانی به همراهِ مقدمه و حواشی- زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: جمیل الرحمان، استاد راهنما: چَندَر شیکر، گروه فارسی، دانشگاه دهلی، هندوستان، سال دفاع: 2001.

 

تصحیحِ انتقادیِ جَنگ نامه بَرَت پور به همراهِ مقدمه و حواشی- تالیف: فاضل عظیم [؟]، زبان: فارسی، رساله دکتری،نام پژوهشگر: فرح عابده، استاد راهنما: چَندَر شیکر، گروه فارسی، دانشگاه دهلی، هندوستان، سال دفاع: 2010.

 

تصحیحِ انتقادی آفتاب نامه به همراهِ مقدمه و حواشی - تالیف: شاه نواز خان هاشمی، زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: فوزیه، استاد راهنما: چَندَر شیکر، گروه فارسی، دانشگاه دهلی، هندوستان، سال دفاع: ؟.

 

تذکرة خزانه عامره به همراهِ مقدمه و حواشی - تالیف: آزاد بلگرامی، زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: هومن یوسف دهی، استاد راهنما: چَندَر شیکر، گروه فارسی، دانشگاه دهلی، هندوستان، سال دفاع: 2012.

 

تصحیحِ انتقادیِ زبدة الغرائب به همراهِ مقدمه و حواشی - تالیف: نجم طباطبایی، زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: علی اکبر شاه، استاد راهنما: چَندَر شیکر، گروه فارسی، دانشگاه دهلی، هندوستان، سال دفاع: 2013.

 

تصحیح انتقادی بحر الحیات به همراهِ مقدمه و حواشی - زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: زینب، استاد راهنما: چَندَر شیکر، گروه فارسی، دانشگاه دهلی، دهلی، هندوستان، سال دفاع: 2017.

 

تصحیح انتقادی تاریخ محتشم به همراهِ مقدمه و حواشی - زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: ذوالنورین حیدر علوی، استاد راهنما: چَندَر شیکر، گروه فارسی، دانشگاه دهلی، دهلی، هندوستان، سال دفاع: 2017.

 

تصحیح انتقادی خلاصة التواریخ به همراهِ مقدمه و حواشی - زبان: فارسی، تالیف: سُجان رای بَتالوی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: رضیه سلطانه، استاد راهنما: علیم اشرف خان، گروه فارسی، دانشگاه دهلی، دهلی، هندوستان، سال دفاع: 2018.

 

تصحیحِ انتقادی زبده التّواریخ به همراهِ مقدمه و حواشی - زبان: فارسی، تالیف: شیخ نورالحق مشرقی دهلوی (973-1073 هجری)، رساله دکتری، نامِ پژوهشگر: خورشید احمد، استادِ راهنما: دکتر علیم اشرف خان، گروهِ فارسی، دانشگاهِ دهلی، دهلی، هندوستان، 2018.

 

تصحیح انتقادی مراة العارفین به همراهِ مقدمه و حواشی - زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: علیم اشرف خان، استاد راهنما: علیم اشرف خان، گروه فارسی، دانشگاه دهلی، دهلی، هندوستان، سال دفاع: 2019.

 

تصحیح انتقادی مثنویات حکیم آتشی به همراهِ مقدمه و حواشی - زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: محمد صادق خان، استاد راهنما: راجَندَر کُمار، گروه فارسی، دانشگاه دهلی، دهلی، هندوستان، سال دفاع: 2019.

 

تصحیح انتقادی دیوان اخلاص استرآبادی به همراهِ مقدمه و حواشی - زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: سمانه ساوجی پور، استاد راهنما: چَندَر شیکر، گروه فارسی، دانشگاه دهلی، دهلی، هندوستان، سال دفاع: 2020.

 

تصحیح و تعلیقاتِ مثنویِ فخریه‌النّظام از نوّاب عمادالملک غازی خان نظام (وفات: 1215 هجری/ 1800) با مقدمه در شرح حال شاعر و بررسی هنر و اندیشه وی - زبان: فارسی، رساله دکتری، نام پژوهشگر: عظمی عزیزخان، استاد راهنما: معین نظامی، گروه فارسی، دانشگاهِ پَنجاب، لاهور، پاکستان، 2014.

 

تصحیحِ قصاید و غزلیاتِ صدرالدّین فایز و سبکِ شعرِ او- رساله دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ پَنجاب، محمّد سرور، لاهور، پاکستان. نوّاب صدرالدّین محمّد خان متخلّص به فایز (1100-1151 هجری)- سال دفاع:؟.

 

تهيه و تنظيم: ليلا عبدي خجسته

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

76 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
877
1499
10137
56108
16793630